Sammendrag

Seksuelt krenkende atferd er totalt uforenlig med idrettens mest grunnleggende verdier, så også i Tromsø IL.

I Tromsø IL er det nulltoleranse for seksuell trakassering.

Tromsø IL mener et åpent, godt og trygt idrettsmiljø i seg selv er beskyttende mot trakassering og mot falske anklager. Klubben har en strategi om aktiv forebygging av seksuelt krenkende atferd. Kunnskap om trakassering og seksuelle overgrep skal inngå i utdanning av alle ledere, trenere og aktive. Strategien bygger på et samarbeid mellom klubb, spiller, tillitsvalgte og foreldre. Klubben samarbeider også med andre samfunnsaktører, som skoler, Politiet og TIL’s sponsorer, om gjennomføring av regelmessige tiltak for forebygging.

Til hjelp i hverdagen, har vi følgende praktiske huskeregler i Tromsø IL:

 1. Vi unngår seksualisert språk når vi snakker til hverandre
 2. Vi er aktsomme ved bruk av sosiale medier
 3. Vi er aktsomme i forhold til situasjoner hvor spiller og trener er alene

Dersom noen opplever seksuelt krenkende atferd, og har behov for noen å prate med eller varsle til, kan følgende personer i Tromsø IL kontaktes.

Øivind Hansen, leder Yngres Tromsø IL. Oivind.hansen@til.no Tlf: 90883245

Merete Johansen, trener TIL akademiet. Merete.johansen@til.no Tlf: 95757743

Tromsø IL skal ta alle henvendelser vedrørende vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt på alvor.

Den som varsler til klubben kan være 100% trygg på at varselet behandles konfidensielt.

1.   Introduksjon – trygge rammer

All fotballaktivitet i Norge skal bygge på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Seksuell trakassering og overgrep er totalt uforenlig med idrettens mest grunnleggende verdier.

I Tromsø IL skal aktiviteter foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Trygghet er grunnleggende for sportslig og menneskelig utvikling. Tromsø IL har et aktivt forhold til forebygging og bekjempelse av rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, diskriminering og seksuelle overgrep og trakassering.

Tromsø IL sine kjerneverdier – Stolthet, Lagånd og Redelig Spill – er også et uttrykk for at seksuell trakassering er uakseptabelt.

Retningslinjen gjelder for hele klubben, både Yngres, Akademiet, A-laget, administrasjonen og frivillige. Klubben har i arbeidet med retningslinjene likevel hatt et hovedfokus på barn og unge, og prioritert tiltak som beskytter de som trenger det mest i de situasjonene med størst risiko. For de ansatte er det i tillegg lover og regler innenfor arbeidslivet som definerer rammer for hvordan denne typen problemstillinger skal håndteres.

2.   Hensikten med retningslinjen

Hensikten med denne retningslinjen er å uttrykke klubbens tydelige holdning mot seksuell trakassering og overgrep, tydeliggjøre ansvar, samt beskrive plan for forebygging og håndtering av uønskede situasjoner.

I Tromsø IL er det nulltoleranse for seksuell trakassering.

Tromsø IL’s retningslinjer bygger på NFF’s retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

Retningslinjen er ikke ment å regulere gjensidige forhold, så lenge det er ønsket fra begge parter og ikke rammer andre i klubben eller klubbmiljøet. Mange forelsker seg i idrettsmiljøet, naturlig nok ettersom mye av fritiden foregår der og kontakten er tett mange dager i uken. Det forekommer likevel gjensidige forhold som styret må bli informert om.

3.   Hva er seksuell trakassering[1]?

Felles for alle former for trakassering er at oppførselen – ord eller handlinger – er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som blir utsatt – uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke.

Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk. Verbal seksuell trakassering – muntlig eller skriftlig – kan være uønskede nærgående spørsmål om kropp, klær eller privatliv, ”spøk” med seksuelle undertoner, og forslag eller krav om seksuelle tjenester eller seksuelle forhold. Ikke-verbal seksuell trakassering kan for eksempel være nærgående blikk, visning av bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner. Fysisk trakassering er for eksempel uønsket eller unødvendig kroppsberøring av seksuell karakter som det å stryke seg inntil kroppen på andre eller forsøk på å kysse eller gi kjærtegn. Felles for alle former for seksuell trakassering er at de oppleves som en krenkelse av den enkeltes personlige integritet.

Seksuelle overgrep er enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi sitt samtykke, der handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse. Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader. De mildeste former for overgrep er visning av porno eller blotting. Videre kommer ”tukling”/beføling, mens de groveste overgrepene er alle former for inntrengning i kroppens hulrom. Dette defineres som voldtekt, uavhengig av om det er brukt kroppsdeler eller gjenstander.

Grooming betyr de ord eller handlinger som overgriperen kan bruke for å komme i posisjon til å forgripe seg. Dette kan foregå over år, uten at den som utsettes for det registrerer at det knyttes et sterkere og sterkere bånd mellom henne/ham og ”overgriperen”, inntil hun/han er ”fanget” i ett slags nett og ute av stand til å motstå overgriperens seksuelle ønsker. Forskning har vist at dette særlig forekommer i forholdet mellom unge utøvere og noe eldre trenere, eller andre personer som utøverne stoler på og som over tid har opparbeidet en relasjon til utøveren som kan sammenliknes med et foreldre–barn-forhold.

4.   Ansvar og roller i Tromsø IL

Styret i Tromsø IL har det overordnede ansvaret for kontinuerlig fokus på temaet gjennom praksisnære retningslinjer og tett oppfølging. Styret er herunder også ansvarlig for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Styret evaluerer status årlig. Styret velger en person blant styremedlemmene med særskilt ansvar for området.

Styret har delegert operativt ansvar til klubbens administrasjon, basert på denne retningslinjen. Administrasjonen er ansvarlig for at spillere, tillitsvalgte og ansatte ikke utsettes for trakassering. Daglig leder har både ansvar for kartlegging av risiko, gjennomføring av tiltak og utarbeidelse av rutiner for å forebygge og hindre trakassering, gjøre retningslinjer kjent i klubben, samt håndtering og oppfølging dersom saker oppstår.

Leder for TIL Yngres og leder for Akademiet har et særskilt ansvar for aktivitetene i sine avdelinger.

Trenere og lagledere har et særskilt ansvar for å etablere et trygt lagmiljø uten krenkelser, et ansvar som også er presisert i trenerkontraktene. <Link til kontrakt. Trenerkontrakter oppdateres?>

For ansatte i klubben, og klubben som arbeidsgiver, gjelder ellers aktuelle bestemmelser i arbeidslivet, herunder arbeidsmiljøloven og likestillingsloven.

Alle ansatte, tillitsvalgte, spillere og medlemmer skal følge klubbens retningslinjer og aktivt

bidra til trygge rammer. Det forventes også at foreldre som ikke er medlem av klubben, følger retningslinjene. En plikter også å melde fra ved mistanke om trakassering.

5.   Strategi for forebygging av seksuell trakassering

Tromsø IL mener et åpent, godt og trygt idrettsmiljø i seg selv er beskyttende mot trakassering og mot falske anklager. Kunnskap om trakassering og seksuelle overgrep skal inngå i utdanning av alle ledere, trenere og aktive. Manglende innsikt og/eller manglende forståelse av konsekvenser av egne handlinger, både når det gjelder den som trakasserer og offeret, ligger ofte til grunn for uheldig atferd blant unge. Om en spiller mottar nakenbilder på sosiale medier, uten å ha bedt om det og kanskje også direkte uønsket, og velger å vise/dele dette bildet med andre, er det mottakeren av bilde som er den som gjør noe ulovlig som kan medføre alvorlige konsekvenser. Slik informasjon er viktig å gi, både for å forebygge seksuell trakassering og for å beskytte barn og unge mot å få en rolle som den som trakasserer.

Tromsø IL sin strategi for forebygging av seksuell trakassering bygger på et samarbeid mellom klubb, spiller, tillitsvalgte og foreldre. Videre tror vi sterkt på at forebygging kan forsterkes gjennom et godt samarbeid med andre samfunnsaktører, som skoler, Politiet og TIL’s sponsorer.

5.1.               Holdningsskapende tiltak i regi av klubben

Klubben skal gi nødvendig informasjon til spillere, trenere, lagledere, foreldre og ansatte:

 • Retningslinjer skal gjøres kjent i relevante fora og være tilgjengelig på klubbens hjemmesider
 • Retningslinjer for bruk av sosiale medier skal gjøres kjent også på lagenes egne sider
 • Klubbens enkle huskeregler for klubbhverdagen gjøres kjent for alle spillere og trenere

Klubben prioriterer følgende holdningsskapende tiltak:

 • Klubben skal årlig arrangere et informasjonsmøte for nye trenere, lagledere og andre tillitspersoner. Lagets trenere er de viktigste rollemodellene og kulturbærer overfor unge spillerne.
 • Tromsø IL arrangerer hver høst en temakveld for alle spillere som fyller 13 år, støtteapparat og foreldre. Temakvelden gjennomføres i samarbeid med Sommerlyst skole, Politiet og sponsorer. Spillerne skal i grupper jobbe med praktiske case med vekt på bruk av sosiale medier.
 • Akademiet har en særskilt oppfølging av temakvelden for ytterligere å bevisstgjøre det ansvaret som hviler på å være «utvalgt» og gå foran som en god rollemodell, også utenfor organisert idrett i TIL.
 • Det skal tilstrebes å ha begge kjønn i lagenes støtteapparat

Andre, formelle forebyggende tiltak:

 • Tromsø IL krever politiattest fra alle ansatte og tillitsvalgte over 15 år som leder aktiviteter i klubben, i henhold til retningslinjer fra NFF. Mer om dette, samt hvordan man søker om politiattest, finnes i klubbhåndboka. <Link til relevant avsnitt i klubbhåndboka>
 • Tromsø ILs og NIFs retningslinjer skal vises/inkluderes i trenerkontrakter
 • Tromsø ILs og NIFs retningslinjer skal vises/inkluderes i ansettelseskontrakter
 • Det arrangeres årlige temamøter om risikosituasjoner og risikoatferd for administrasjonen, styret, utvalg og ressursgrupper i klubben (se vedlegg 1, Risikosituasjoner og risikoatferd i Tromsø IL).

Ansvarlig for at tiltakene implementeres er styret og administrasjonen, som beskrevet i kapittel 4.

5.2.               Regler for adferd i klubben

I Tromsø IL har vi medlemmer med ulik bakgrunn og fra hele samfunnet. En kan ikke gå ut fra at alle har de samme grensene eller forstår hvor grensen går. Klubben praktiserer følgende regler, i stor grad basert på regler utarbeidet av Norges Idrettsforbund, som gjør det tydelig hva som er akseptabel adferd i klubbsammenheng.

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende. Dette gjelder også bruk av sosiale medier.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Reglene skal være kjent for alle, og være tilgjengelig på et språk medlemmene forstår.

For ansatte i klubben gjelder ellers aktuelle regler i arbeidslivet.

I klubbhverdagen er det naturlig å gi tilbakemelding om, og akseptere tilbakemeldingen, om noen opplever krenkende ytringer eller atferd (for eksempel uønsket klyping i rumpa, som kanskje av den ene parten var oppfattet som bare erting men av den andre parten som trakasserende) slik at situasjoner kan «stoppes før det går for langt».

5.3.               Spesielt om bruk av sosiale medier

Bruk av sosiale medier er en del av samfunnet og en vanlig måte å kommunisere med andre på. Unge bruker vanligvis mer sosiale medier enn mange voksne. Sosiale medier er således nødvendige verktøy, men er også forbundet med noen særskilte utfordringer knyttet til bruk av mediene for negativ atferd som mobbing og seksuell trakassering.

I Tromsø IL ønsker vi bevissthet rundt hva som er god bruk av sosiale medier, og adresserer dette gjennom blant annet kompetansehevende tiltak og informasjon (se avsnitt 6.1).

Som medlem i klubben er en medlem hele døgnet, og negativ atferd utenfor organisert klubbaktivitet vil også sette klubben i dårlig lys. Hvis for eksempel TIL-spillere ber om nakenbilder i privat- eller skolesammenheng, vil dette kunne få negative konsekvenser for både spiller og klubb.

Når det gjelder sosial medier praktiseres følgende regler i Tromsø IL for å motvirke seksuell trakassering:

 • Vi sender ikke meldinger med seksuell språkbruk
 • Vi tar ikke bilder/ video av andre med seksuelt innhold
 • Vi sender ikke bilder/ video med seksuelt innhold til andre
 • Vi ber ikke andre om bilder/ video med seksuelt innhold
 • Om en mottar slikt innhold; Send en melding i retur og si at slikt innhold ikke er ønskelig og at innholdet slettes. Slett innholdet eller kontakt en tillitsvalgt i klubben (trener, lagleder, foreldrekontakt) eller en annen voksen om råd før dette gjøres.
 • Vi deler ikke slikt innhold av eller fra andre, og vi lagrer ikke slikt innhold

Deling av bilder/ video med seksuelt innhold uten samtykke kan være straffbart.

5.4.               Noen enkle huskeregler i klubbhverdagen

Til hjelp i hverdagen, har vi følgende praktiske huskeregler i Tromsø IL:

 1. Unngå seksualisert språk når vi snakker til hverandre.
 2. Vær aktsom ved bruk av sosiale medier (se avsnitt 6.3).
 3. Vær aktsom i forhold til situasjoner hvor spiller og trener er alene. Følgende prinsipper er førende for kontakt mellom trener og spiller;
 4. Spillersamtaler gjennomføres på møterom eller andre «offentlige» steder, ikke på  spillernes rom.
 5. Dersom laget er på overnattingsturer i forbindelse med sportsarrangement eller teambuilding, skal ingen voksne sove alene sammen med enkeltutøvere.

Tillitsvalgte i klubben (trenere, lagledere, foreldrekontakter) skal ikke dusje alene sammen med enkeltutøvere.

 • Det skal være minimum to utøvere på hver trening sammen med treneren.
 • Tillitsvalgte i klubben (trenere, lagledere, foreldrekontakter) inviterer ikke utøvere hjem til seg uten at flere er til stede

Tromsø IL skal ellers ta alle henvendelser vedrørende vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt på alvor.

6.   Rutine for varsling og håndtering av uønskede hendelser

1.1.                 Hvordan kan en si fra om seksuelt krenkende atferd i Tromsø IL?

Seksuelt krenkende atferd, eller mistanke om sådan, skal meldes klubbens ledelse, enten man er utøver, forelder eller del av støtteapparatet. Kontaktpersoner i TIL er:

Øivind Hansen, leder Yngres Tromsø IL. Oivind.hansen@til.no Tlf: 90883245

Merete Johansen, trener TIL akademiet. Merete.johansen@til.no Tlf: 95757743

Spillere kan eventuelt kontakte en lærer eller andre voksne som spilleren stoler på, eventuelt fotballkretsen eller NFF.

Spillere skal ikke oppleve å føle usikkerhet for ikke å bli trodd på, eller straff, for å melde fra.

Følgende styremedlem i klubbstyret har det overordnede ansvaret når det gjelder oppfølging av enkeltsaker, samt kontinuerlig forebygging og kompetanseheving på området seksuell trakassering og overgrep: Eva Halvorsen, eva@620.no Tlf: 93066293

1.2.                 Hva gjør klubben når en mottar melding om trakassering eller overgrep?

Klubben er forpliktet å undersøke informasjon om seksuelt krenkende atferd og skal reagere umiddelbart. Klubben skal innen 1 uke avholde separate møter med begge parter. Klubben vil ved behov søke råd hos Politiet U-18 og ekspertise hos Tromsø kommune. I samråd med de involverte kan også lærer/sosiallærer på skolen hvor spilleren/spillerne er elev(er) involveres.

Avhengig av utfallet av samtalene, vil ledelsen vurdere om det skal iverksettes reaksjoner. Hvis mulig er det ønskelig å løse saken på lavest mulig nivå, før det blir en stor sak. Aktuelle reaksjoner i en sak kan være fratakelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner, fratakelse av tillitsverv, oppsigelse eller politianmeldelse.

Taushetsplikten skal overholdes både i forhold til den som opplever seksuell trakassering eller overgrep og den som blir beskyldt for slik oppførsel.

Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres og bør sammen med klubbledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken.

Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubb/eller forbund også under en eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparat og blant utøvere. Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorgan.

Gjelder varslet en ansatt gjelder egne regler for arbeidslivet.

TIL har, med inspirasjon fra arbeid hos Politiet og Tromsø kommune, etablert en handlingsmatrise for 3 kategorier handlinger, med 3 typer aktører. Handlingsmatrisen gir en oversikt over alternative handlinger etter at en hendelse eller situasjon er oppstått. Dette er ingen fullstendig oppskrift, men en veileder for handling.

Verbale utsagn som oppfattes krenkende
Spiller Forelder Trener, klubb
Si fra om du hører uønsket språkbruk.Bli bevisst hvilke ord du selv bruker og ordets betydning. Ikke bruk ord du selv ikke liker at andre bruker.   Etabler normer på hva som er akseptabel språkbruk. Si fra dersom du hører uakseptabel språkbruk. Etabler og håndhev regler for hva som er akseptabel språkbruk. Bruk en kjent praksis for hvordan krenkende språkbruk blir håndtertKontakt Politiet U-18 eller Tromsø kommune i vanskelige situasjoner  
Digital deling av bilder og video med seksuelt innhold
Spiller Forelder Trener, klubb
Om du mottar slikt innhold, send melding om at dette er uønsket og at innholdet slettes.Si fra til en voksen, eller ta kontakt med en tillitsperson i klubben.Ikke ta, send eller del slike bilder/ video.   Snakk med spilleren og andre involverte.Snakk med andre foreldreRådfør deg med klubb og eventuelt Politi U-18 i vanskelig situasjoner.Vurdér behov for hjelp til spilleren. Gjøre retningslinjene for bruk av sosiale medier kjent.Ta eventuelle saker på alvor. Rådføre seg med PolitiKontakt Politiet U-18 eller Tromsø kommune i vanskelige situasjoner
Fysisk, seksuelt krenkende handling
Spiller Forelder Trener, klubb
Si fra til motparten om uønsket atferdFortell hva som har skjedd til en voksen/en venn Ta kontakt med en tillitsperson i klubben   Etabler gode normer for atferdSnakk med spilleren og andre involverteSnakk med andre foreldreRådfør deg med klubb og eventuelt Politi U-18Vurdér behov for hjelp til spillerne underveis.   Gjøre retningslinjene kjent.Ta eventuelle saker på alvor.Kontakt Politiet U-18 eller Tromsø kommune i vanskelige situasjoner

7.   Gjensidige forhold

Som nevnt i avsnitt 2, er et gjensidig, samtykkende forhold mellom to personer noe som styret i utgangspunktet ikke har noe med, forutsatt at den seksuelle lavalder ikke er relevant. Det forekommer likevel forhold som styret må bli informert om.

En trener som innleder et forhold med en av spillerne er en utfordring. Det kan skape spenninger innad i spillergruppen, det kan ligge mistanker om at den ene av partene utnytter forholdet f.eks. mht. spilletid.

Det er et asymmetrisk forhold når en trener blir kjæreste med en spiller og det er trenerens ansvar å informere klubben om forholdet. Tidspunktet når det skal skje kan vanskelig konkretiseres da alle forhold utvikler seg ulikt, men en tommelfingerregel er «så tidlig som mulig».

8.   Eksterne ressurser

Ytterligere informasjon om emne kan finnes her:

Lenke til søknad om politiattest og TILs klubbhåndbok med informasjon om hvordan en søker om politiattest.

9.   Om arbeidsgruppen som har utviklet retningslinjene

Arbeidet med «Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i Tromsø IL, versjon 1» har vært gjort på oppdrag fra Styret i Tromsø IL.

Arbeidsgruppen har bestått av Trond Are Bjørnvold (leder av gruppen og medlem i Utvalg Barn og Ungdom i Tromsø IL), Ørjan Holstad (sosiallærer Sommerlyst ungdomsskole), Birgitte Mannsverk Dahle (kaptein, damelaget), Eva Halvorsen (klubbstyret i Tromsø IL), Morten Giæver og Eirik Kristoffersen (Akademiet i Tromsø IL). I tillegg har gruppen samarbeidet med erfarne ressurser hos Politiet U-18.

Arbeidet er gjennomført våren/høsten 2019.


[1] Kilde: Norges Fotballforbund


Sist oppdatert

Lukk meny