Tilrettelegging barn og unge med funksjonsnedsettelse i TIL

NFF sin visjon, fotballglede, utfordringer og muligheter for alle, gjelder også i TIL. TIL er til for alle. Alle skal gis mulighet til tilhørighet til TIL-fellesskapet, og oppleve glede og mestring gjennom deltakelse i fotballrelaterte aktiviteter. TIL har en ambisjon om at alle barn skal ha et positivt og utviklende møte med medspillere, trenere/støtteapparat, foreldregruppa og klubben.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser, har ulike grader av funksjonsnivå. Noen kan trenge ekstra tilrettelegging. Inkludering og tilrettelegging må ta utgangspunkt i behov, forutsetninger og ønsker hos den det gjelder. Tilretteleggingen vil foregå i et spenn mellom normalisering (tilnærmet like betingelser som jevnaldrede) og spesiell tilrettelegging. 

Treneren, støtteapparatet og klubben skal legge til rette for god dialog med spilleren og foreldre i prosessen med å utforme et godt fotballtilbud.

Noen momenter å ta med i denne dialogen:

  • Foreldrenes bidrag. Det forventes ikke at foreldretreneren skal ha kompetanse for å legge til rette for ulike funksjonshemminger. I noen tilfeller kan det være aktuelt at foreldre, støttekontakter eller andre deltar på trening sammen med spilleren (for eksempel hvis spilleren er svaksynt/blind), for å sikre god tilrettelegging.
  • Foreldrekollektivet på laget. Enkelte foreldre har store ambisjoner på vegne av egne barn. Etter hvert som ungene blir endre, kan dette utfordre inkludering av alle. Både klubben og lagleder må være oppmerksom på dette, og jobbe fortløpende med idrettens og klubbens kjerneverdier.
  • Treningslokaler og treningsgrupper. Treningsgruppene består ofte av mange barn som trener på et lite areal med mye støy. For enkelte barn (for eksempel syns- og hørselshemmede) kan dette være utfordrende. Det er stor knapphet på treningstider og treningsflater. I tilfeller hvor det er ønskelig å organisere mindre treningsgrupper i tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelse, vil dette kreve et samarbeid med Idrettsrådet.
  • Treningsgrupper for funksjonshemmede. Det kan være aktuelt å opprette en egen treningsgruppe for funksjonshemmede spillere i ulike aldere i barnefotballen i TIL, dersom dette er et ønske som kommer fra barn og foreldre. Dette gjøres i et samarbeid med Idrettsrådet
  • Flere karriereveier. Det eksisterer flere funksjoner og roller rundt laget og i klubben. Med utgangspunkt i spillerens egne ønsker, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt at spillere trer inn i andre roller. Men ingen fotballspillere i TIL skal bes om å slutte/bli veiledet ut av rollen som spiller, uten at dette er et ønske fra spilleren selv.
  • Dugnad. Enkelte familier er ekstra belastet på grunn av oppfølging av egne barn med særlige utfordringer. Det kan være nødvendig å differensiere/tilpasse dugnad, noe som gjøres i dialog mellom foreldrene og lagleder/dugnadsansvarlig på det aktuelle laget.

Ved spørsmål eller ønske om samtale om tilrettelegging, ta kontakt med:

Leder Yngres: Øivind Hansen, epost: Oivind.Hansen@til.no tlf: 90883245
eller
TIL-forelder og kontaktperson for tilrettelegging ved funksjonsnedsetting: Marita Gudmundsen epost: Marita_olivia@hotmail.com tlf: 47486805

 

30.4.2019. Utvalg Barn og unge, Tromsø IL

 

Sist oppdatert

Lukk meny