1.1 Aktuelle lover og bestemmelser

Økonomistyringen i Tromsø IL skal følge retningslinjene i «Lov for Tromsø IL», sist endret 14. mars 2017.

1.2 Inntektskilder for TIL Yngres

Medlems og treningsavgifter
Salg på A-lagskamper på Alfheim
Tilskudd og støtte
Sponsormidler

1.2.1   Medlems- og treningsavgiftavgift

Her kan du lese mer om medlems- og treningsavgifter

1.2.2   Seniorklubbens velferdsfond

Seniorklubben i Tromsø Idrettslag, har opprettet et velferdsfond hvis formål er å yte økonomisk støtte til spillere under 16 år med tilhørighet i Yngres avdeling.

Søknad om slik støtte sendes Tromsø Idrettslag: post@til.no

Søknaden må inneholde navn på spiller og hvilken treningsgruppe han eller hun tilhører. Det må gis en kort redegjørelse for hvorfor man søker økonomisk støtte.

Søknadsfristen er lik forfallsdatoen på tilsendte faktura.

1.2.3 Søskenmoderasjon

500 kroner i fratrekk på treningsavgiften for yngste barn som er medlem i Tromsø IL. Dere har selv ansvaret for å endre dette i tilsendte faktura. (Merk at søskenmoderasjonen trekkes fra treningsavgiften, ikke medlemskontingenten som er kr. 100.- uansett).

1.2.4   Sponsorer

Tromsø IL yngres har for tiden tre hovedsponsorer; Mydland, SpareBank 1 Nord-Norge og Ishavskraft. I tillegg har damelaget/jenteløftet egne sponsorer for å finansiere sin drift. Det jobbes tett med markedsavdelingen i TIL Fotball AS, for å koordinere sponsorarbeidet ihht. vår sponsorpolicy. Dette for å hente inn flest mulig samarbeidspartnere og for å unngå at det blir konflikt mellom de ulike delene av Tromsø IL; toppfotball, yngres og jenteløftet.

Hver enkelt treningsgruppe kan hente inn sponsorer i. Dette gjøres i samarbeid med markedsavdelingen i TIL Fotball AS og ihht. klubbens sponsorpolicy.

1.2.5   Grasrotmidler

Grasrotmidlene fra Norsk Tipping inntektsføres i klubben.

1.3    Kostnader for TIL Yngres

Klubbens hovedkostnader går til å skape og administrere fotballrelatert aktivitet. De største kostnadspostene er personal og administrasjon, leie av bane og haller og drift av egne baner samt kostnader knyttet til kamp og trening.

1.4    Budsjett

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

Budsjettet vedtas i klubbens styre og godkjennes av årsmøtet innen 15. mars hvert år.

1.5    Økonomistyring

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i idrettslaget. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Daglig leder rapporterer om status økonomi til styret, der budsjettene følges opp i forhold til månedlige regnskapsrapporter. Ved vesentlige avvik fatter styret nødvendige vedtak med tiltak for å sikre sunn økonomi i idrettslaget.

1.6    Regnskap
1.6.1   Regnskapsførsel

Tromsø IL er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Regnskapet føres av egen regnskapsansvarlig i TIL-administrasjonen.

1.6.2   Inngående faktura

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av avdelingsleder yngres før levering til daglig leder for anvisning og innsending til betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling.

1.6.3   Fakturering og innkreving

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (Unntak dersom daglig leder har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål.) Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.

1.6.4   Bilgodtgjørelse/ reiseregning

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales.

1.6.5   Kontanthåndtering og bankterminal

Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken).

1.6.6   Bruk av bankkonto

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks styreleder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

Daglig leder har fullmakt til å disponere konti i Tromsø IL.

1.6.7   Lagskontoer

NFF; Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.

Retningslinjer for lagskontoer i TIL

1.7    Revisjon

Tromsø IL er regnskaps- og revisjonspliktig. Daglig leder har ansvar for at regnskapet blir revidert.

Årsmøtet velger ekstern revisor for Tromsø IL. Pr. tiden er BDO ekstern revisor for Tromsø IL.

Daglig leder har ansvaret for å ferdigstille årsregnskap til revidering av eksternrevisor. All regnskaspsføring gjøres av økonomiansatte i administrasjonen og de ferdigstiller årsregnskap til revidering. Revidert regnskap er en del av rapporteringspakken som sendes lisensnemda i NFF hvert år innen 15. mars. Det er i tillegg en halvårsrapportering som sendes NFF innen 1. september.

1.8 Lagsutgifter som dekkes av klubben
 • Påmeldingsavgift til seriespill
 • Utgifter til dommer (fra 12 år og oppover)
 • Treningstider i gymsaler, haller og baner som er avtalt med administrasjonen
 • Utstyr lag, spillerne og trenere
  • Lagsutstyr
   • Baller
   • Vester
   • Kjegler
   • Pumpe
  • Drakter til spillerne
  • Uniform til trenere
1.9    Tilbud til medlemmer
1.9.1   Spesialtilbud på sesongkort

Som spiller, trener, foresatte og søsken til TIL-spillere får du kjøpt sesongkort til sterkt redusert pris. Spesialprisene gjelder på alle felt med fritt setevalg (A, D, H og L). 

Her finner du priser og link til bestilling for de ulike kategoriene for sesongen 2019:

TIL spiller – Yngres                        kr 300,-
TIL søsken – Yngres                       kr 500,-
TIL trener/lagleder – Yngres        kr 1000,-
TIL foresatt – Yngres                      kr 1500,-

Bestilling av sesongkort

1.9.2   Rabattavtaler hos leverandører.

Torshov sport

Sist oppdatert

Lukk meny